Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

 

WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ :

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje na pisemny wniosek wnioskodawcy poświadczenie.

Wniosek może być złożony drogą pocztową na adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław, faksem na numer: 71/39 17 110 lub mailem na adres: kancelaria@dsdik.wroc.pl lub referencje@dsdik.wroc.pl

Co do zasady poświadczenie wydaje się dla:

  • robót budowlanych – po odbiorze końcowym zamówienia.
  • usług – po odbiorze wykonanej usługi, a w przypadku dokumentacji technicznej po odbiorze kompletu dokumentacji zgodnie z umową.
  • usług i dostaw o charakterze ciągłym - w trakcie realizacji umowy.
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2019-11-13 11:01 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-11-13 11:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-29 09:29 Osoba modyfikująca : Administrator